REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

SKRWILNO.com


SPIS TREŚCI: 

 1.     
 2.     POSTANOWIENIA     OGÓLNE

      
 3. USŁUGI     ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

      
 4. WARUNKI     ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

      
 5. SPOSOBY     I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

      
 6. KOSZT,     SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

      
 7. REKLAMACJA     PRODUKTU

      
 8. POZASĄDOWE     SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY     DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

      
 9. PRAWO     ODSTĄPIENIA OD UMOWY

      
 10. POSTANOWIENIA     DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW     

      
 11. POSTANOWIENIA     KOŃCOWE

      
 12. WZÓR     FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Ten . Sklep Internetowy www.SKRWILNO.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.SKRWILNO.com prowadzony jest przez ALINĘ BYLICKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WORLD NAILS-ŚWIAT PAZNOKCI ALINA BYLICKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 10, 83-000 Roszkowo; i adres do doręczeń: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno, NIP 5932174675, REGON 192982310, adres poczty elektronicznej: zpm.lukasz@wp.pl, numer telefonu: 515799788.

1.2.W sklepie internetowym www.SKRWILNO.com prowadzonym przez ALINĘ BYLICKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WORLD NAILS-ŚWIAT PAZNOKCI ALINA BYLICKA sprzedawane są produkty pszczelarskie, które są dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim z dnia 20 maja 2019 r., 78/2019 WNI 22043508.

1.3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5.Sklep Internetowy prowadzi między innymi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem czy butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane w Sklepie Internetowym nie mogą i nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.

1.6.Definicje:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. DZIEŃ             ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem             dni ustawowo wolnych od pracy.

                
   3. FORMULARZ             REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym             umożliwiający utworzenie Konta.             

                
   4. FORMULARZ             ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz             dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie             Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do             elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy             Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

                
   5. KLIENT –             (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności             prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie             obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną             zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)             jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,             której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła             lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

                
   6. KODEKS             CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.             (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

                
   7. KONTO –             Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i             hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie             teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane             podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez             niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

                
   8. NEWSLETTER             – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna             świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty             elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym             z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy             cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego             informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie             Internetowym.

                
   9. PRODUKT –             dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca             przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.             

                
   10. REGULAMIN             – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

                
   11. SKLEP             INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod             adresem internetowym: www.SKRWILNO.com.

                
   12. SPRZEDAWCA;             USŁUGODAWCA – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i             Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno, NIP:             892-000-06-75, adres poczty elektronicznej: zpm.lukasz@wp.pl,             numer telefonu: 600-428-595.

                
   13. UMOWA             SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta             między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu             Internetowego.

                
   14. USŁUGA             ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez             Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu             Internetowego.

                
   15. USŁUGOBIORCA             – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do             czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy             powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca             ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;             albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości             prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –             korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi             Elektronicznej.             

                
   16. USTAWA O             PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach             konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

                
   17. ZAMÓWIENIE             – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza             Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy             Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

            
  2.     

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Konto –             korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech             kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu             Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj             się” oraz (3)             potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link             potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty             elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie             przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i             nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod             pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer             telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców             niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy             firmy oraz numeru NIP.

                
    1.                 
    2. Usługa                 Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas                 nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i                 bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)                 poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w                 szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                 zpm.lukasz@wp.pl lub też pisemnie na adres: Zakład Przetwórstwa                 Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a,                 87-510 Skrwilno, NIP: 892-000-06-75, adres poczty elektronicznej:                 zpm.lukasz@wp.pl, numer telefonu: 600-428-595.

                 
                
   3. Formularz             Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna             się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do             elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie             Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch             kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i             (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu             Formularza Zamówienia pola „Potwierdź             zakup” – do tego             momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji             wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się             wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na             stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne             jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących             Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer             domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty             elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych             dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,             miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W             wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także             podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

                
    1.                 
    2. Usługa                 Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie                 oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą                 złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą                 wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego                 pośrednictwem przez Usługobiorcę.                 

                 
                
   4. Newsletter             – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce             „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu             poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne             edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz             się”. Na Newsletter             można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego             checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia             Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

                
    1.                 
    2. Usługa                 Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez                 czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej                 chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera                 (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania                 do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty                 elektronicznej na adres: zpm.lukasz@wp.pl                 lub też pisemnie na adres:                 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy,                 ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno, NIP: 892-000-06-75, adres                 poczty elektronicznej: zpm.lukasz@wp.pl, numer telefonu:                 600-428-595.

                 
            
  2.     

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Reklamacje             związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez             Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem             Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji             Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)             Usługobiorca może składać na przykład:             

                
    1.                 
    2. pisemnie                 na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof                 Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno;

                     
    3. w                 formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na                 adres: zpm.lukasz@wp.pl.

                 
                
   3. Zaleca             się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)             informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w             szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;             (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych             składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy             rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w             zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają             na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego             opisu reklamacji.

                
   4. Ustosunkowanie             się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,             nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej             złożenia.             

            
  2.     

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Umowa Sprzedaży Produktów będących napojami alkoholowymi może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

3.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Zawarcie             Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po             uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie             Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.             

                
   3. Po             złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego             otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.             Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do             realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę             Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie             składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która             zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu             Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie             zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta             powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży             między Klientem a Sprzedawcą.

            
  2.     

3.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Płatność             gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

                
   3. Płatność             gotówką przy odbiorze osobistym.

                
   4. Płatność             przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

                
   5. Płatności             elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem             serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności             określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce             informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie             internetowej https://www.przelewy24.pl/

                
    1.                 
    2. Rozliczenia                 transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą                 przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem                 serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i                 kartą płatniczą prowadzi:                 

                     
     1.                     
     2. Przelewy24.pl                     – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby:                     ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru                     Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego                     przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,                     VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod                     numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w                     całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

                      
                 
            
  2.     

4.2.Termin płatności:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. W             przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności             elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient             obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni             kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.             

                
   3. W             przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem             przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze             osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy             odbiorze przesyłki.

            
  2.     

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Przesyłka             kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

                
   3. Przesyłka             paczkomatowa.

                
   4. Odbiór             osobisty dostępny pod adresem: Zakład Przetwórstwa Mięsnego             Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno             – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00.

            
  2.     

5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. W             przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,             płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia             uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego             Sprzedawcy.

                
   3. W             przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za             pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

            
  2.     

5.5.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. W             przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,             płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia             uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego             Sprzedawcy.

                
   3. W             przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy             odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

            
  2.     

6.REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. pisemnie             na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof             Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno;

                
   3. w formie             elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:             zpm.lukasz@wp.pl.

            
  2.     

6.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. pisemnie             na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof             Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno;

                
   3. w formie             elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:             zpm.lukasz@wp.pl.

            
  2.     

8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. dla             umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc             zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa             Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta             lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,             a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które             są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia             w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)             polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony             – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

                
   3. dla             pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

            
  2.     

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno.

8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Jeżeli             konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy             zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,             Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi             poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

                
   3. Konsument             ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

                
   4. W             przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na             wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem             terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo             odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma             obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili             odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się             proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z             uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.             Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia             tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

            
  2.     

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. (1) o             świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę             za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed             rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez             Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena             lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad             którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić             przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której             przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,             wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący             zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której             przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu             zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)             w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w             zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie             można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów             higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po             dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,             które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają             nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której             przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena             została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których             dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których             wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie             ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby             Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy             lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne             usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub             dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do             wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy             przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub             Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania             dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w             zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte             po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub             czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w             drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie             zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu             rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z             wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub             kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres             świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które             nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie             świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta             przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po             poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia             od umowy.

            
  2.     

8.10.Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.Zmiana Regulaminu:

 1.     
  1.         
   1.             
   2. Usługodawca             zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych             przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów             płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają             na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.             

                
   3. W             przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o             charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej –             Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały             zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu             Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony             o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni             kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana             Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat             lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od             umowy.

                
   4. W             przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o             innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży)             zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw             nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie             zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą             miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz             zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

            
  2.     

10.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4.Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Danuta i Krzysztof Żbikowscy, ul. Rypińska 64a, 87-510 Skrwilno, NIP: 892-000-06-75
SKRWILNO.com
zpm.lukasz@wp.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.